Intel Xeon E5 v3 poskytuje až trojnásobný výkon proti předchozí generaci

Produktov rodiny procesor? Intel Xeon E5-2600/ 1600 v3 maj za c l? e?it po?adavky r?zn ch pracovn ch z t ?? a rychle se vyv jej c pot?eby datov ch center. Nov rodiny procesor? zahrnuj? etn vylep?en, kter poskytuj a? trojn sobn n r?st oproti p?edchoz generaci, vy?? energetickou efektivitu a zes len zabezpe?en.

V reakci na popt vku po softwarov? definovan architektu?e (SDI) zobrazuj procesory kl? ov daje prost?ednictv m telemetrie.

Procesory jsou ur?eny professional servery, pracovn stanice a s? ovou infrastrukturu, kde budou poh n?t r?zn pracovn z t?? e, jako je nap? klad rectal za dat, n ro?n v po?etn koly, telekomunika?n a cloudov slu?by,? i zpracov n dat professional web v?c.

,, Ekonomika number ln ch slu?eb klade na datov centra nov po?adavky, p?edev? m po?aduje automatizovan, dynamick a? k lovateln dod vky slu?eb,” uvedla v ozn guys viceprezidentka spole?nosti Intel a gener ln mana?erka divize datov ch facility Diane Bryantov.

,, Na?e nov procesory nab zej bezprecedentn v kon, energetickou? innost a bezpe?nost, nav c poskytuj p?ehledn informace o zdroj ch nutn ch k vytvo?en softwarov? definovan infrastruktury. Intel umo?nil p?estavbu architektury datov ho centra a t m pom h spole?nostem pln? vyu? t p? nos cloudov ch slu?eb,” dodala Bryantov.

Softwarov? definovan infrastruktura se hlas.

Softwarov? definovan infrastruktura (SDI) je z kladem cloud computingu. Ekonomika digit ln ch slu?eb vy?aduje hbitost a? k lovatelnost, tak?e ve?ker infrastrukturn zdroje musej b t programovateln a vysoce konfigurovateln. Tyto funkce v kombinaci s telemetri, analytick mi n stroji a automatizovan mi? innostmi umo?? uj datov mu centru dos hnout vysok rovn? optimalizace.

Spole?nost Intel do t to vize automatizovan ho datov ho centra d l investuje a s novou produktovou rodinou Xeon E5-2600 v3 zavedla kl? ov? idla a telemetrii.

Produktov rodina Intel Xeon E5-2600 v3 zav d nov funkce, kter nab zej vy?? viditelnost dovnit? syst mu. Nov funkce monitoringu cache poskytuje information, na jejich? z klad? mohou n stroje inteligentn? rozd?lovat a vyva?ovat jednotliv pracovn z t?? e. Stejn? tak je d ky tomu mo?n prov d?t anal zu v konnostn ch anom li vzhledem k soupe?en o cache ve slo?it m cloudov m prost?ed, kde nen mo?n zjistit, jak pracovn z t?? e u?ivatel spou?t.

Nov procesory rovn?? zahrnuj platformov telemetrick? idla a metriku pro CPU, pam ?? a vyu?it I/O. S p?id n m tepeln ch? idel pro lep? tok vzduchu a v stupn teplotu se viditelnost oproti p?edchoz generaci v razn? zv? ila.

Procesory nab zej sadu? idel a telemetrii pro jak koli harmoniza?n? e?en, je? tak bude moci detailn?ji monitorovat, spravovat a kontrolovat vyu?it syst mu pro dosa?en vy?? efektivity datov ho centra a ni ?? ch celkov ch n klad? na vlastnictv.

Vy ?? v kon a energetick? innost.

S a? osmn cti j dry na socket a 45MB cache nab z produktov rodina Intel Xeon E5-2600 v3 a? o 50 procent v ce jader a cache oproti procesor?m p?edchoz generace.

Vedle toho extenze Intel Advanced Vector Expansions (Intel AVX2) zdvojuje?? ku instrukc vektorov ho celku na 256 little bit? na cyklus professional citliv z t?? e a d ky tomu nab z 1,9 n sobn? vy?? v kon.

Produktov rodina Xeon E5-2600 v3 rovn?? zvy?uje virtualiza?n hustotu a nab z podporu pro a? o 70 procent v ce VM na server oproti p?edchoz generaci. Pracovn z t?? e limitovan?? kou p sma pam?ti zaznamenaly 1,4 n sobn n r?st v konu oproti p?edchoz generaci, a to d ky podpo?e pam?ti DDR4 nov generace.

Rovn?? byly vylep?eny instrukce? ifrovac standardu Intel Advanced Encryption Requirement (Intel AESNI), co? urychlilo? ifrov n i de?ifrov n dat zhruba dvojn sobn?, rectums? by bylo nutn ob?tovat reak?n dobu aplikac.

Procesory jsou postaveny na b zi 22nm technologie 3-D Tri-Gate, kter dok? e sni?ovat spot?ebu energie a z rove? zvy?ovat v kon jednotliv ch tranzistor?. Nov? lze dynamicky regulovat p? kon na j dro a tak zajistit energeticky? inn?j? zpracov n jednotliv ch kol?.

Rekordn v kon na watt.

Produktov rodina Intel Xeon E5-2600 v3 stanovila nov sv?tov rekord v energetick? innosti m?? eno v konem na watt. V znamn n r?st v konu nov ch serverov ch procesor? Intel potvrdilo i testov n v n rodn m superpo? ta?ov m centru v Ostrav?.

V r mci mo?nosti testov n nov generace serverov ch CPU Intel Haswell EP byly v centru IT4Innovations porovn ny v kony v n?kolika syntetick ch benchmarc ch a v n?kolika benchmarc ch zalo?en ch na pracovn ch verz ch k d?, kter jsou p?edm?tem v zkumu? i produk?n ch v po?t? centra. Pro porovn n byly pou?ity produk?n CPU Intel Sandy Bridge, kter jsou pou?ity ve standardn ch v po?etn ch uzlech clusteru Anselm.

Pro z sk n porovn n? ist? v po?etn ho v konu byl pou?it vlastn syntetick standard vyv jen v IT4Innovations, kter m pracovn n zev,, Mandelbrot”, a standardn syntetick standard Stream pro testov n propustnosti pam?? ov ho subsyst mu.

Mandelbrot uk zal 1,89 n sobn n r?st v konu (p?i pou?it AVX instrukc) a 3,37 n sobn? (p?i pou?it nov ch FMA instrukc) vy?? ne? u procesoru Sandy Bridge. Stream uk zal n r?st v konu propustnosti pam?t 1,47 n sobn? vy?? ne? u procesoru Sandy male enhancement pills companies with live chat Bridge.

,, Proto?e jednou z oblast z jmu IT4Innovations jsou algoritmy pro efektivn a? k lovateln? e?en in?en rsk ch loh, byly jako dal? zvoleny benchmarky zalo?en pr v? na takov chto algoritmech. Prvn m byl standardizovan? e?i?, icoFoam’ z oblasti v po?t? dynamiky tekutin (CFD) z bal ku OpenFoam, kter je? asto vyu? v n v automobilov m pr?myslu.

Jako druh byl zvolen? e?i? HTFETI (Hybrid Total UNBORN CHILD), kter je vyv jen p? mo v r mci projektu IT4Innovations a kter je vhodn pro? e?en nap?. loh ze struktur ln anal zy pomoc tzv. dom nov dekompozice. Ve vzorov ch loh ch byl n r?st v konu na CPU Haswell EP v p? pad?? e?i?e icoFoam 1,54 n sobn? vy ?? a v p? pad?? e?i?e HTFETI 1,39 n sobn? vy??,” potvrdil z stupce? editele superpo? ta?ov ch slu?eb Filip Stan?k z IT4Innovations.

Jako posledn reprezentant z? ady v zkumn ch aktivit projektu IT4Innovations byl zvolen? e?i? Multidis z bal ku n stroj? pro v po?ty molekul rn dynamiky Multidyn, kde v testovac m v po?tu dos hlo CPU Haswell EP 2,55 n sobn n r?st oproti Sandy Bridge.Zdroj: Intel

Advertisement